Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami :

Jest działalnością zawodową, prowadzoną na rzecz osób trzecich. Polega na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

1/ nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,

2/ nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

3/ najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,

4/ innych niż określone w pkt  1-3, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Umowa z pośrednikiem nieruchomości dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

Pośrednik nieruchomości ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

Zarządzanie nieruchomościami:

Jest działalnością zawodową, prowadzoną na rzecz osób trzecich. Polega m.in. na:

1/ zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości,

2/ zapewnieniu właściwej eksploatacji budynku,

3/ zapewnieniu użytkownikom nieruchomości bezpieczeństwa,

4/ pobieraniu czynszów od mieszkańców,

5/ bieżącym administrowaniu nieruchomością,

6/ opracowywaniu planów zarządzania nieruchomością,

7/ utrzymywaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem,

8/ uzasadnionym inwestowaniu w nieruchomość.

Zarządzanie nieruchomością odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zarządzanie nieruchomością.

Zarządca nieruchomości ma obowiązek posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności zawodowej.

Doradztwo w zakresie nieruchomości:

1/ analiza rynku nieruchomości,

2/ analiza stanu prawnego nieruchomości,

3/ regulowanie stanu prawnego nieruchomości,

4/ przygotowanie transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości,

5/ przygotowanie transakcji wynajmu / najmu nieruchomości,

6/ przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania stosownych pozwoleń / decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w procesie budowlanym / inwestycyjnym.